About Lexicon

seitaii71 1seitaii71 2seitaii71 3
seiitai 70
seiitai 69
nishiitai kiji 1nishiitai kiji 2nishiitai kiji 3nishiitai kiji 4